OBSAH A POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK IKOONA.SK
– Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne https://www.ikoona.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky ikoona.sk“) je obchodná spoločnosť IKOONA Construction s.r.o., IČO: 50 207 725, DIČ: 2120282956, so sídlom: Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110754/B, emailová adresa: ikoona (zavináč) ikoona.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
– Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok ikoona.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
– Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok ikoona.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok ikoona.sk potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.
– Každý používateľ je povinný oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok ikoona.sk potvrdzuje, že bol so zásadami ochrany osobných údajov oboznámený a súhlasí s nimi.
– Prístup k webovým stránkam ikoona.sk a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
– Obsah webových stránok ikoona.sk je tvorený predovšetkým obrázkami (fotografiami), textami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
– Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
– Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok ikoona.sk zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok ikoona.sk.
– Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok ikoona.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
– Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach ikoona.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
– Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 7. deň po odoslaní.
– Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
– V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
– Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových stránkach ikoona.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou stránok a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.
Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 01. 06. 2018.
Prihlásiť na odber noviniek: